traumer

Behandlinger for traumer

Hva er egentlig traumer? Kort beskrevet så kan man si at det er en reaksjon på en eller flere livsendrende hendelse. Det kan være reaksjoner som oppstår umiddelbart, og eller forsinkede reaksjoner.

Traumer kan oppstå flere år etter en hendelse, eller også rett etter noe har skjedd. En tommelfingerregel er at traumer ikke oppstår mens man er i hendelsen eller gjentatte hendelser da det er en reaksjon på hendelsen.

Å behandle traumer

Det finnes mange ulike behandlingsformer for traumer. Det avhenger mye av typen traume og selvfølgelig hva som er årsaken til hvorfor en har traumer. Hvem man er vil også påvirke behandlingsformen.

behandle traumer

Et barn vil ha behov for en annen type terapi enn en voksen.

 • En til en behandling
 • Gruppeterapi
 • Miljøterapi

Behandling kan fås på ulike steder i regi av både private aktører og det offentlige. Dette avhenger en del av hvor livsbelastende ens traumer gjør hverdagen, alder og selvfølgelig den enkeltes situasjon.

 • Behandlinger i regi av det offentlige ved DPS og BUP
 • Private psykologer
 • Private klinikker og senter lik Modum Bad
 • Offentlige sykehus

Traumer kan gi fysiske symptomer

Flere kan gå ubehandlet lenger enn nødvendig på grunn av symptomer som oppstår i kroppen.

traume symptomer

Mange tenker feilaktig at de er syke siden de opplever fysiske symptomer som kan forveksles med typiske vanlige sykdommer.

Noen av disse typiske fysiske symptomene kan være:

 • Kvalme
 • Hodepine
 • Hjertebank
 • Svimmelhet

En ser ofte at personer har trodd at disse symptomene har vært tegn på stress i hverdagen, omgangssyke eller bare en del av hverdagen.

Mange har hodepine opptil flere ganger i uken og bortforklarer det med vanlige ting en foretar seg som kan være årsaken bak det.

Barn

Når barn skal behandles for traumer, så involveres ofte familien eller relevante omsorgspersoner som en enhet. Både barnet og omsorgspersonene får gjennom behandling og terapien informasjon om traumer, årsaken og sammenhengen med det som barnet sliter med.

barnetraumer

Behandling av et barns traumer betyr at man arbeider med å gi barnet og familien en forståelse av barnets reaksjoner på stress og plager.

Behandlingen skal redusere reaksjonene og gi barnet en mulighet til å håndtere og regulere følelsene. Vanlige følelser som har behov for regulering og håndtering er ofte:

 • Angst
 • Sinne
 • Redsel

3 faser i behandling av voksne

Voksne personer som lider av traumer i så stor grad at det har innvirkninger på hverdagen, trenger behandling for å kunne håndtere hverdagen. Man deler gjerne behandlingsforløpet opp i 3 faser.

 • Stabilisering
 • Behandling
 • Rehabilitering

Traumer kan oppstå etter en livshendelse som ikke nødvendigvis krever behandling.

traumebehandling av voksne

Noen opplever noe i livet som setter kraftige spor, men hvor symptomene avtar etter en tid. Dette kan være en bilulykke eller noe annet som en får reaksjoner på i etterkant.

Om disse plagene trenger å behandles avhenger i stor grad av den enkelte. For eksempel hvor sårbar personen er, alvorlighetsgraden av hendelsen og livsfasen en befinner seg i.

Reaksjoner på alvorlige belastende hendelser

Hvordan kan en vite at en opplever alvorlige reaksjoner på en hendelse? Det er veldig vanlig at personer opplever at de sliter med konsentrasjonen, føler seg nedstemt og nervøs. Søvnproblemer er også veldig vanlig for de som sliter med traumer.

En annen ting er at mange med traumer plages med at de opplever intense gjenopplevelser av hendelsen som forårsaket traumene. Det er ofte spesielle ting som trigger gjenopplevelsene og dette er som regel helt utenfor personens kontroll. Det kan være:

 • Lukter
 • Lyder
 • Ting og gjenstander
 • Steder og personer

Slike gjenopplevelser trigger kroppen så kraftig at en opplever noe som kalles for en mental utkobling. Det som skjer ved mental utkobling, er at man opplever at man er utenfor seg selv og ser at ting rundt en selv virker uvirkelige.

alvorlige traumer

Lever man med svært alvorlige traumer så kan symptomene på dette være endrede og raske skifter i selve personens væremåte og personlighet.

Dette er ofte personer som har levde med gjentagende traumatiske hendelser som barn. Andre symptomer på slike alvorlige traumer, kan være:

 • Epileptiske kramper
 • Hukommelsestap
 • Kroppslige lammelser uten forklaring

Traumebehandlinger for den enkelte

Det sier seg selv at mennesker som lever med traumer kan ha god nytte av behandling. I noen tilfeller vil det være helt nødvendig for å kunne fungere noenlunde normalt i hverdagen. Det er som beskrevet tidligere svært individuelt hvilken behandling og hvor lang behandling som behøves, ut fra den enkelte og årsaken til plagene.

Noe som kan virke som en bagatell for oss andre, kan for den som lever med traumer være helt avgjørende og lammende i hverdagen. Nøkkelord for både den som plages og de rundt personen, er blant annet informasjon, forståelse redskaper for stressmestring.

Trygging og stabilisering

Etter man har blitt henvist og fått diagnose, vil man få en behandler og starte selve behandlingen. Den som skal behandle den enkelte, vil sammen med pasienten sette opp mål. Det skal være realistiske og målbare mål som man kommer frem til i en enighet. Det er viktig at en vet hva en jobber mot.

Ofte så starter behandlingene med teknikker som skal både trygge og stabilisere personen. Dette er teknikker som har som mål at en skal klare å mestre de verste plagene som traumer fører forårsaker. Da trener man på mestring av reaksjoner og fokuserer mye på egenomsorg.

Søvn, kosthold og forhold til nære personer er viktige ting som ligger under egenomsorg. Trygging har også med det å skape tillit mellom behandler og pasient. Videre behandling vil være avhengig av at disse punktene under trygging er på plass.

 • Trygging
 • Samtaleterapi
 • Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi

Terapiformer som tar for seg eksponering, settes i gang når trygging av pasienten er på plass. Det betyr at man eksponerer personen for minner og situasjoner som trigger de traumer personen har.

Eksponeringsterapi traumer

Både behandlere og de som har mottatt denne behandlingsformen kan fortelle at dette er en svært intensiv behandling. Det er samtidig veldig effektivt selv om det kan oppleves som intenst og skremmende.

Det er en gradvis tilnærming til minnene som forårsaker traumer. Over tid så vil symptomene man har på traumer reduseres. Dette medfører igjen at personen med traumer vil kunne mestre å befinne seg i situasjoner som trigger traumene.

Man unnviker ikke steder og personer eller andre ting som trigger. Dette gir en økt mestringsfølelse og en får tilbake en bedre livsverdi.

Medikamenter

Noen kan dra nytte av medikamentell behandling. Medikamenter demper symptomene, men behandler ikke traumer. Man kan for eksempel ta medisiner for å redusere angsten, søvnløsheten og uroen. Det finnes ingen medikamenter som reduserer eller fjerner selve traumet.

Medikamenter kan være for en kortere periode en del av behandlingen. Hvis man for eksempel får noe som hjelper en til å oppnå bedre søvn, så er det enklere å få hjelp gjennom terapien.

Kilde: https://www.iopt.no

Category: Kroppen vår

Stikkord: